Jó ha tudod

Hasznos információkat, feltételeket olvashatsz a képzéseinkről, gyakorlatról, vizsgákról.

 • a tanuló személyesen jelentkezik,
 • a tájékoztató meghallgatása,
 • az írásbeli szerződés átolvasása és elfogadása után, a szerződés aláírása,
 • első részlet befizetése.
 • az elméleti tanfolyamot elvégezte és azt a képző szerv a Jelentkezési lapon igazolta;
 • a vizsgára való jelentkezésig a vizsgadíjat befizette.
 • sikeres elméleti vizsgát tett;
 • a kötelezően előírt vezetési óraszámokat és menettávolságot (580 km) igazoltan teljesíttette.
 • a vizsgára való jelentkezésig a vizsgadíjat befizette.
 • A tanórák időtartama:
  • Elmélet: 45 perc/óra, gyakorlat: 50 perc/óra.
  • A tanfolyam a tanrend szerint, a fenti óraszámokat tartalmazza. Ezek egyben az előírt minimum óraszámok is, melyet a jelöltnek teljesítenie kell a vizsgákig. (Az elméleti óráknál 10% hiányzás megengedett.) Hiányzás esetén a mulasztott órákat pótolni kell, melyre egyeztetett időpontban lehetőséget biztosítunk.
  • A gyakorlati oktatás során a vizsgáig teljesíteni kell az előírt 580 km menettávolságot is.
  • A mozgáskorlátozott, vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tanteremi foglalkozásain való részvétel alól –kérésére –az iskolavezető mentesíti.
 • vizsgákon be kell mutatni az érvényes személyi igazolványt, útlevelet, vagy a kártyaformátumú vezetői engedélyt. A vezetői engedéllyel rendelkező vizsgázónak a vezetői engedélyét a vizsgán minden esetben be kell mutatnia, ennek hiányában a vizsga nem tartható meg;
 • aki a vizsgán valamely vizsgatárgyból nem felelt meg, legkorábban három munkanap eltelte után tehet újabb vizsgát;
 • a sikeres KRESZ vizsga 2 évig érvényes. Ha a vizsgázó ez időtartam alatt az adott kategóriához tartozó vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet;
 • az elméleti vizsga alapvetően számítógépen történik, kivételes esetben a közlekedési hatóság engedélyével szóban v. jelnyelven (nem magyar anyanyelvű, egészségügyi állapot, hallássérült);
 • a nem magyar anyanyelvű vizsgázó a rendelkezésre álló SZEV vizsgaanyagok közül –állampolgárságára tekintet nélkül –választhat;
 • a tolmács közreműködésével lefolytatott vizsgák esetében a vizsgázó, az általa választott nyelven vizsgázhat;
 • a tanuló az elméleti tanfolyam kezdetétől (az első előadás dátumától) számított 9 hónapon belül jelenthető le az első elméleti vizsgára, illetőleg ugyanezen időponttól számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát is kell tennie. Ezen határidőn túl a tanuló elméleti vizsgára kizárólag a tanfolyam megismétlését követően jelenthető;
 • a közlekedési hatóság önhibáján kívül eső feltételek hiánya miatt meghiúsult vizsgaesemény esetében a vizsgázó új vizsgát kizárólag a vizsgadíj ismételt befizetése után tehet.
 • A gyakorlati képzéshez a járművet a képzőszerv biztosítja.
 • A tandíjváltoztatás jogát (pl.: üzemanyag árváltozás, infláció) fenntartjuk!
 • A meghirdetett akciók, ill. egyéni megállapodás alapján a fenti tandíjak változhatnak, ezek összege a szerződésben kerül meghatározásra.
 • A tandíjat a szerződéskötéskor kell befizetni az Iskola részére. Részletfizetés esetén a szerződésben leírt időpontig a tandíjrészletet be kell fizetni, ellenkező esetben az oktatási folyamat a befizetésig felfüggesztésre kerül.
 • A vizsgadíjat a vizsgára való jelentkezéskor kell befizetni a Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége pénztárában.
 • Ha a tanuló más képzőszervnél kívánja folytatni a tanfolyamot, a Képzési igazolást kérésére, az iskolavezető adja ki, 5 munkanapon belül 10000.-Ft ügykezelési díj ellenében.
 • Amennyiben az áthelyezés nem az iskola mulasztása miatt történik, a tandíj első részletének, ill. a teljes tandíj 1/3-nak visszafizetésére nincs lehetőség.
 • Joga van az ügyfélnek:
  • a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalási feltételeit;
  • a vállalási feltételben ígért szolgáltatást a képzőszervtől számon kérni, igénybe venni;
  • a képzést megszakítani, a tandíj egy részét visszakérni, és az elvégzettekről igazolást kérni;
  • egyeztetni a gyakorlati vezetés időpontját és a váltás helyét oktatójával;
  • legalább 24 órával előtte lemondani a megbeszélt gyakorlati vezetést;
  • kéréseit, problémáit az oktatónak illetve az iskolavezetőnek jelezni, panaszt tenni, nem kielégítő intézkedés esetén a szakfelügyeleti szervhez fordulni;
  • titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt a személyiségét érintő kérdésekben.
 • Az ügyfél kötelessége:
  • a foglalkozásokon józan, kipihent állapotban megjelenni;
  • az emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, azokon aktívan közreműködni;
  • a képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani, a tandíjat minden esetben előre befizetni;
  • a tanfolyami órákra készülni, az oktatói utasításokat követni és a munkavédelmi előírásokat betartani;- a megbeszélt gyakorlati órákon pontosan megjelenni. (10 percet lehet késni, ennyit várni kell tanulóra, oktatóra egyaránt);
  • a gyakorlati óráról (vizsgáról) való hiányzás esetén, az elmaradt óra (vizsga) díját befizetni.
  • Az elméleti órákon való részvételt és a gyakorlati órák teljesítését az oktató és a tanuló a jelenléti íven, ill. a vezetési kartonon aláírásukkal kell, hogy igazolják. Vizsgára csak az a tanuló jelenthető, aki az aktuális vizsgához előírt tandíjat, óradíjat befizette.
 • Sikeres forgalmi vizsga után a KAV adja ki a vizsgaigazolást és küldi elektronikus úton a Kormányablakoknak.
  • az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének igazolása:- a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással kell igazolni a Kormányablakban a vezetői engedély kérelmezésekor. Nem kell vizsgát tennie elsősegély-nyújtási ismeretekből annak, aki rendelkezik orvosi, állatorvosi, egészségügyi főiskolai diplomával, egészségügyi szakközépiskolai -szakiskolai, mentőtiszti végzettséggel, ill. olyan vezetői engedéllyel, aminek dátuma 1984. január 1-e utáni.
  • A vezetői engedély kiadása az Okmányirodában történik. Nem magyar állampolgárnak igazolnia kell (Tartózkodási engedéllyel), hogy az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott.
 • A „Vállalkozási feltételek” melléklete a tanulmányi szerződésnek és egy példányt csatolni kell hozzá.

Bővített letölthető tájékoztatóink


Vállalási feltételek - A
Vállalási feltételek - AM
Vállalási feltételek - B